Αφορά τις περιπτώσεις, όπως διαγραφή μοτοσυκλέτας, ανακύκλωση (πρώην «απόσυρση») μηχανής, μηχανάκια και γενικά μοτό.
Για την ανακύκλωση δίκυκλου ανάλογα με τον κυβισμό του κινητήρα και το πρόσωπο στο οποίο ανήκει απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 ΑΝΩ ΤΩΝ 50CC 
Φυσικό Πρόσωπο

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας δικύκλου χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
Β. Κρατική πινακίδα.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του ιδιοκτήτη. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Προσωπικά Δεδομένα
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).

Σημ. Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, τα ανωτέρω Γ & Δ απαιτούνται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

Α. Φωτοτυπία την άδεια κυκλοφορίας του δικύκλου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας).
Β. Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδας και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του ιδιοκτήτη. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Προσωπικά Δεδομένα
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).

Σημ. Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, τα ανωτέρω Γ & Δ απαιτούνται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Ομόρρυθμη ή Ετερρόρυθμη εταιρεία

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του δικύκλου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατική πινακίδα.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια).
Ζ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

Α. Φωτοτυπία την άδεια κυκλοφορίας δικύκλου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδας και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις του εκπροσώπου εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια).
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή Ανώνυμη Εταιρεία

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας δικύκλου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατική πινακίδα.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ (εάν υπάρχει) που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια)
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

Α. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Διαβιβαστικό της εφορίας (πινακίδας και άδειας) προς την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ (εάν υπάρχει) που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια.
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50CC 

Δίκυκλα κάτω των 50cc παραλαμβάνονται υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης έχει ολοκληρώσει προηγουμένως τη διαδικασία οριστικής διαγραφής στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Για την παραλαβή δικύκλου της κατηγορίας απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Φωτοτυπία διαγραφής από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.
2. Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης της εταιρείας μας με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του ιδιοκτήτη. Κατεβάστε την εδώ: Εξουσιοδότηση και Προσωπικά Δεδομένα
3. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).