Για την ανακύκλωση φορτηγού οχήματος ανάλογα με το μικτό του βάρος και το είδος του προσώπου στο οποίο ανήκει απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ 
Ατομική Επιχείρηση

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας).
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Προσωπικά Δεδομένα
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).
Ε. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ζ. Βιβλίο μεταβολών.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Α. Πρωτότυπη βεβαίωση ακινησίας από την αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών.
Β. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα από τον ιδιοκτήτη της. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Προσωπικά Δεδομένα
Γ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Δ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ε. Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.

Ομόρρυθμη ή Ετερρόρυθμη εταιρεία

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια).
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ζ. Βιβλίο μεταβολών.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Α. Πρωτότυπη βεβαίωση ακινησίας από την αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών.
Β. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Γ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Δ. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία της, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια).
Ε. Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή Ανώνυμη Εταιρεία

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια).
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ζ. Βιβλίο μεταβολών.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΙΧ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Α. Πρωτότυπη βεβαίωση ακινησίας από την αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών.
Β. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Γ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Δ. Καταστατικό εταιρείας ή ΦΕΚ (αν υπάρχει) (που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια).
Ε. Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

Όχημα απο Σωματείο, Σύλλογο ή άλλη Μη Κερδοσκοπική Οντότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας για τα αναγκαία δικαιολογητικά.

 ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ 
Ατομική Επιχείρηση

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2 και Προσωπικά Δεδομένα
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου / ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).
Ε. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ζ. Βιβλίο μεταβολών.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Α. Πρωτότυπη βεβαίωση ακινησίας από την αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών.
Β. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της επιχείρησης. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2 και Προσωπικά Δεδομένα
Γ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Δ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ζ. Βιβλίο μεταβολών.

Ομόρρυθμη ή Ετερρόρυθμη εταιρεία

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια).
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ζ. Βιβλίο μεταβολών.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Α. Πρωτότυπη βεβαίωση ακινησίας από την αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών.
Β. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2
Γ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Δ. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία της, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια).
Ε. Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή Ανώνυμη Εταιρεία

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια).
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ζ. Βιβλίο μεταβολών.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΙΧ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Υπεύθυνη Δήλωση 2
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια).
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.
Ζ. Βιβλίο μεταβολών.

Όχημα απο Σωματείο, Σύλλογο ή άλλη Μη Κερδοσκοπική Οντότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας για τα αναγκαία δικαιολογητικά.

 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  
Μηχανήματα

Για την οριστική διαγραφή και ανακύκλωση Μηχανήματος (αγροτικού, έργου κλπ) επικοινωνήστε μαζί μας.