Η εταιρεία μας προσφέρει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς για την παράδοση παλαιού αυτοκινήτου με έμφαση σε μοντέλα μετά το 2004.
Για την ανακύκλωση επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ανακύκλωση αυτοκινήτων ή πρώην «απόσυρση» αυτοκινήτων), ανάλογα με τον ιδιοκτήτη πρόσωπο στον οποίο ανήκει απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

Φυσικό Πρόσωπο

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Κατεβάστε την εδώ: Εξουσιοδότηση και Προσωπικά Δεδομένα
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).
Σημ. Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, τα ανωτέρω Γ & Δ απαιτούνται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

Α. Φωτοτυπία την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας).
Β. Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδων και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Κατεβάστε την εδώ: Εξουσιοδότηση και Προσωπικά Δεδομένα
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδιοκτήτη (και οι δυο όψεις).
Σημ. Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών, τα ανωτέρω Γ & Δ απαιτούνται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Ομόρρυθμη ή Ετερρόρυθμη εταιρεία

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια).
Ζ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

Α. Φωτοτυπία την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Διαβιβαστικό έγγραφο της εφορίας (πινακίδων και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια).
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή Ανώνυμη Εταιρεία

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας).Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Κρατικές πινακίδες.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα του εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, ο εκπρόσωπος και η διάρκεια) ή ΦΕΚ.
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΙΧ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥ

Α. Φωτοτυπία την άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (χωρίς παρακράτηση κυριότητας). Η επωνυμία της εταιρείας στην άδεια θα πρέπει να είναι η ισχύουσα.
Β. Διαβιβαστικό της εφορίας (πινακίδων και άδειας) προς την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.
Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήματου εκπροσώπου της εταιρείας. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Δ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Καταστατικό εταιρείας (που θα φαίνεται η επωνυμία, ο εκπρόσωπος, και η διάρκεια).
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.

Όχημα απο Σωματείο, Σύλλογο ή άλλη Μη Κερδοσκοπική Οντότητα

Επικοινωνήστε μαζί μας για τα αναγκαία δικαιολογητικά

Ταξί

Α. Πρωτότυπο έγγραφο αποχαρακτηρισμού από την αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών.
Β. Υπεύθυνες δηλώσεις εξουσιοδότησης της εταιρείας μας, με βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα από τον ιδιοκτήτη. Κατεβάστε τις εδώ: Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση και Προσωπικά Δεδομένα
Γ. Μη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας εκπροσώπου (και οι δυο όψεις).
Ε. Βιβλίο Μεταβολών.
ΣΤ. Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή.