Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραδίδονται από ιδιοκτήτη οχήματος προς οριστική διαγραφή δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή.

Η ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας τηρεί σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας οριστικής διαγραφής του οχήματος/μηχανήματος του ιδιοκτήτη.