Οι διαδικασίες ανακύκλωσης των οχημάτων προβλέπονται από το ν. 2939/2001 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Για τα επιβατικά οχήματα (κατηγορία Μ1) και για τα μικρά φορτηγά μικτού βάρους έως 3,5 τόνων (κατηγορία Ν1) οι προβλέψεις του νόμου εξειδικεύτηκαν με την έκδοση του πδ 116/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ίδιο πδ περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις για την παραλαβή οχημάτων που χαρακτηρίζονται από τους ΟΤΑ ως εγκαταλελειμμένα και παραδίδονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας για εναλλακτική διαχείριση.